Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT HET VERRICHTEN VAN WERKZAAMHEDEN DOOR PARTICULIER NATUURBEHEER NEDERLAND BV.

Gevestigd te Ede: Postbus 8129, 6710 AC.

 

Artikel 1. Algemeen.

1.    Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Particulier Natuurbeheer Nederland: directeur en medewerkers van Particulier Natuurbeheer Nederland BV, alsmede eenieder die door Particulier Natuurbeheer Nederland BV is gemachtigd namens deze op te treden en door  Particulier Natuurbeheer Nederland BV bij de uitvoering van opdrachten ingeschakelde personen;

Opdracht: elk mondeling of schriftelijk verzoek aan Particulier Natuurbeheer Nederland tot het uit­brengen van voorlichting of advies, het verrichten van diensten, het tot stand brengen van overeenkomsten, het inkopen en verkopen van goederen en het (doen) uitvoeren van werken, dat door Particulier Natuurbeheer Nederland als zodanig is aanvaard;

Opdrachtgever: natuurlijke persoon, groepen van natuurlijke personen en rechtsper­sonen.

2.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle adviezen, zowel mondeling als schrifte­lijk en alle werken, zowel van stoffelijke als van onstoffelijke aard, die door of via Particulier Natuurbeheer Nederland worden gerealiseerd, tenzij daarvan in onderlinge schriftelijke overeenstemming tussen Particulier Natuurbeheer Nederland en de opdrachtgever is afgeweken.

3.    Indien één of meer artikelen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn c.q. vernietigd zouden worden, laat dit de toepasselijkheid van de overige voorwaarden onverlet.

4.    Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever of van derden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Particulier Natuurbeheer Nederland schriftelijk zijn aanvaard. Bij tegenstrijdigheid prevaleren de voorwaarden van Particulier Natuurbeheer Nederland.

 

Artikel 2. Vertrouwelijkheid

1.    Particulier Natuurbeheer Nederland en haar opdrachtgever zijn ten opzichte van elkaar gebonden aan algemeen geldende regels en normen van eer en goede naam en zullen zich jegens elkaar onthouden van handelingen die het onderling vertrouwen schaden.

2.    Particulier Natuurbeheer Nederland stelt geen vertrouwelijke gegevens die voortvloeien uit de opdrachten op enigerlei wijze aan derden ter beschikking, behoudens andersluidende wettelijke bepaling, andersluidend rechterlijk bevel of voor gebruik voor vergelijkings-, statisti­sche of wetenschappelijke doeleinden waarbij Particulier Natuurbeheer Nederland zich bij deze laatste drie verplicht de identiteit van de opdrachtgever, zo deze dit wenst, niet bekend te maken.

 

Artikel 3. Prijsbepaling

1.    Prijzen genoemd in offertes, aanbiedingen, kostenramingen en begrotingen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij expliciet anders vermeld.

2.    Zijn over de prijs geen afspraken gemaakt, dan zijn de bij Particulier Natuurbeheer Nederland gebruikelijke tarieven en normen van toepassing. Op verzoek informeert Particulier Natuurbeheer Nederland de opdrachtgever over deze tarieven en normen.

3.    Particulier Natuurbeheer Nederland kan voor bepaalde categorieën opdrachtgevers verschillende tarieven in rekening brengen.

 

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

1.    Met het accepteren van een opdracht verbindt Particulier Natuurbeheer Nederland zich tot niet meer dan bij het uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden zich in te spannen voor een voor de opdrachtgever optimaal resultaat.

 

2.    De opdracht zal worden uitgevoerd binnen de in overleg met de opdrachtgever genoemde termijn, tenzij dat redelijkerwijs niet haalbaar blijkt. Indien overschrijding van de termijn dreigt, zal Particulier Natuurbeheer Nederland zo spoedig mogelijk met de opdrachtgever overleggen. Particulier Natuurbeheer Nederland zal echter niet door het enkel overschrijden van de termijn zonder ingebrekestelling in verzuim zijn.

3.    Particulier Natuurbeheer Nederland zal uitsluitend meerwerk verrichten na voorafgaande goedkeuring van de opdrachtgever, na welke goedkeuring de kosten van het meerwerk aan de opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht, dit met inachtneming van de in artikel 4 lid 4 van deze algemene voorwaarden opgenomen uitzondering.

4.    De opdrachtgever is verplicht, voor zover in zijn vermogen ligt, alle beletselen weg te nemen alsmede Particulier Natuurbeheer Nederland in te lichten omtrent alle omstandigheden welke Particulier Natuurbeheer Nederland kunnen belemmeren bij de uitvoering van de opdracht. Indien bij de uitvoering van de opdracht omstandigheden aan het licht komen welke Particulier Natuurbeheer Nederland belemmeren bij het uitvoeren van de opdracht en welke in redelijkheid niet vooraf door Particulier Natuurbeheer Nederland konden worden voorzien, is de opdrachtgever verplicht de uit deze omstandigheden voortvloeiende meerkosten te accepteren en te voldoen.

5.    Particulier Natuurbeheer Nederland is bevoegd opdrachten geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten, na overleg met de opdrachtgever.

6.    Particulier Natuurbeheer Nederland is gehouden tot de wettelijke voorschriften ten aanzien van de wijze van uitvoering van het werk en de daarbij te gebruiken hulpmiddelen en materialen. Met name gelden hier de bepalingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet en van de voorschriften van de Inspectiedienst van Sociale zaken en Werkgelegenheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgele­genheid.

7.    Particulier Natuurbeheer Nederland is gehouden tot het voeren van een werkenadministratie die voldoet aan de in de Wet Ketenaanspra­kelijkheid en het Administratiebesluit gestelde eisen.

8.    Particulier Natuurbeheer Nederland is gehouden aan het op verzoek van de opdrachtgever verstrekken van inlichtingen die de opdrachtgever nodig heeft om een deugdelijke werkenadministratie in het kader van de Wet Keten­aanspra­kelijkheid en het Administratiebesluit te kunnen voeren.

 

Artikel 5. Advisering

1.    Bij het uitbrengen van adviezen handelt Particulier Natuurbeheer Nederland naar beste weten en volgens de kennis van zaken ten tijde van de uitvoering met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever.

2.    Aan advisering van Particulier Natuurbeheer Nederland is nimmer een resultaatgaran­tie verbonden.

3.    De opdrachtgever aanvaardt dat de kans op misverstanden in de interpretatie van de vraagstelling of in de interpretatie van de advisering bij advisering niet denkbeeldig is en dat het risico van onjuiste interpretatie van de vraagstelling of onjuiste interpretatie van het advies geheel voor zijn rekening komt.

 

Artikel 6. Bemiddeling

1.    Indien de opdracht het tot stand brengen van een overeen­komst tussen de opdrachtgever en een derde betreft of indien het tot stand brengen van een over­eenkomst tussen de opdrachtgever en een derde deel uitmaakt van de opdracht, zijn deze algemene voorwaarden slechts van toepassing voor de bemiddelingswerkzaamheden door Particulier Natuurbeheer Nederland uitge­voerd. Binnen de tussen opdrachtgever en derde tot stand te brengen overeenkomst kunnen andere, in de overeenkomst te noemen, algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard. Particulier Natuurbeheer Nederland is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst en aanvaardt daarvoor dan ook geen aansprakelijkheid.

2.    Indien een opdracht het tot stand brengen van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en een derde betreft, onthoudt de opdrachtgever zich voor de duur van de opdracht van activiteiten die Particulier Natuurbeheer Nederland bij het vervullen van de opdracht kunnen belemmeren of die de activiteiten van Particulier Natuurbeheer Nederland doorkruisen.

       De opdrachtgever maakt inzake de opdracht geen gebruik van diensten van anderen dan Particulier Natuurbeheer Nederland, brengt buiten Particulier Natuurbeheer Nederland om geen overeenkomst tot stand en voert daartoe ook geen onderhandelin­gen. Indien in strijd met dit artikel een overeenkomst tot stand komt is de opdrachtgever aan Particulier Natuurbeheer Nederland verschuldigd de door Particulier Natuurbeheer Nederland gemaak­te onkosten, gebaseerd op de bij Particulier Natuurbeheer Nederland gebruikelijke en gehanteerde tarieven en methoden.

3.    Indien een opdracht het tot stand brengen van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en een derde betreft, en de opdrachtgever trekt de opdracht in wegens andere reden dan het niet binnen de door Particulier Natuurbeheer Nederland aanvaarde opdracht tot stand kunnen brengen van de overeenkomst door Particulier Natuurbeheer Nederland, is de opdrachtgever aan Particulier Natuurbeheer Nederland de door Particulier Natuurbeheer Nederland gemaak­te onkosten verschuldigd, gebaseerd op de bij Particulier Natuurbeheer Nederland gebruikelijke en gehanteerde tarieven en methoden.

4.    Wanneer een door bemiddeling van Particulier Natuurbeheer Nederland tot stand gekomen overeenkomst tussen de opdrachtgever en een derde niet tot uitvoering komt laat dit het recht van Particulier Natuurbeheer Nederland op een vergoeding, gebaseerd op de bij Particulier Natuurbeheer Nederland gebruikelijke en gehanteerde tarieven en methoden, onverlet.

5.    Eventuele kosten van Particulier Natuurbeheer Nederland voor voorbereidende werkzaamheden en werkzaam­heden inzake controle en toezicht die niet in redelijkheid deel uitmaken van het tot stand brengen van de overeenkomst en de controle of de werkzaamheden conform het in de overeenkomst bepaalde zijn uitgevoerd, zijn niet begrepen in de vergoeding voor bemiddelingsac­tiviteiten. Deze kosten zullen door Particulier Natuurbeheer Nederland worden gedecla­reerd op basis van de bij Particulier Natuurbeheer Nederland gebruikelijke en gehanteerde tarieven en methoden. Hierbij valt te denken aan voorbe­reidende inventa­risaties bij werk­zaamheden en bij uitbesteding van werkzaam­heden en toezicht in de vorm van fysieke aanwezigheid tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

6.    Eventuele kosten verbonden aan de totstandkoming en uitvoering van een overeen­komst zoals legeskosten en belastingen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7.    Ingeval Particulier Natuurbeheer Nederland door toedoen van de opdrachtgever niet kan vaststellen over welk bedrag bemiddelingskosten in rekening gebracht moeten worden, heeft Particulier Natuurbeheer Nederland het recht dit bedrag volgens eigen taxatie te bepalen en is de opdrachtgever naar dit bedrag bemiddelingskosten verschuldigd.

 

Artikel 7. Levering, risico en eigendom

1.    Roerende zaken worden in overleg tussen Particulier Natuurbeheer Nederland en de opdrachtgever geleverd af leverancier, af vestigingsplaats van Particulier Natuurbeheer Nederland of franco object. Vanaf het moment van levering gaat het risico in deze zaken over op de opdrachtgever.

2.    Ingeval van levering van roerende zaken blijft Particulier Natuurbeheer Nederland eigenaar van alle aan de opdrachtgever afgeleverde zaken, totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.

3.    De auteursrechten alsmede de intellectuele eigendomsrechten op verstrekte adviezen en voorlichting berusten uitsluitend bij Particulier Natuurbeheer Nederland.

 

Artikel 8. Betaling

1.    Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

2.    Is bij de aanvaarding van de opdracht door Particulier Natuurbeheer Nederland geen aanneemsom overeengeko­men, dan staat tussen de partijen vast dat het te betalen bedrag door Particulier Natuurbeheer Nederland zal worden bepaald door nacalculatie op basis van de bij Particulier Natuurbeheer Nederland gebruikelijke en gehanteerde tarieven en methoden.

3.    Bij niet tijdige betaling is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldag alsmede alle ter zake van de incasso gemaakte kosten.

 

4.    Betalingen aan Particulier Natuurbeheer Nederland worden altijd aangemerkt als zijnde verricht ten behoeve van verschuldig­de kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens tot voldoening van de hoofdsommen, waarbij oude vorderingen voor nieuwe gaan.

5.    Indien de factuur een doorberekening van kosten of opbrengsten voor inkoop, verkoop­ of werkzaamheden die door Particulier Natuurbeheer Nederland in opdracht van de opdrachtgever tot stand is gebracht betreft, gaat de betalingstermijn van Particulier Natuurbeheer Nederland in op het moment dat de debiteur het verschuldigde bedrag aan Particulier Natuurbeheer Nederland heeft voldaan. Hangende deze perio­de kan de opdrachtgever geen beroep doen op wettelijke rente en/of incassokosten.

6.    Indien voor de invordering van een factuur een beroep gedaan moet worden op een kredietverzekering, zijn, vanaf het moment dat dit beroep gedaan wordt, de bepalin­gen in artikel 8, voor zover strijdig met de voorwaarden van de kredietverzekering, niet langer van toepassing.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1.    Particulier Natuurbeheer Nederland is jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van werkzaamheden, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Particulier Natuurbeheer Nederland van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van werkzaamheden mag worden vertrouwd. Particulier Natuurbeheer Nederland aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor directe schade geleden ten gevolge van toerekenbare tekortkomingen, grove schuld of opzet.

2.    De aansprakelijkheid van Particulier Natuurbeheer Nederland zal in geen geval uitgaan boven het bedrag dat onder de door Particulier Natuurbeheer Nederland afgesloten bedrijfsaan­sprake­lijkheidsverze­kering voor uitkering in aanmerking komt. In het geval de verzekeraar van Particulier Natuurbeheer Nederland geen dekking verleent of om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium van Particulier Natuurbeheer Nederland voor de betreffende opdracht. Eventuele inkomsten­derving van de opdrachtgever wordt niet tot de directe schade gerekend.

3.    Indien uit de uitvoering van een door Particulier Natuurbeheer Nederland tot stand gebrachte overeenkomst tussen de opdrachtgever en een derde schade voor deze opdrachtgever voortvloeit wegens wanprestatie of het anderszins niet opvolgen van het in deze overeenkomst bepaalde door deze derde, zal Particulier Natuurbeheer Nederland deze opdrachtgever steunen bij het verhaal op deze derde.

4.    Indien het tot stand brengen van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en een derde deel uitmaakt van de opdracht, vervalt iedere aansprakelijkheid van Particulier Natuurbeheer Nederland met betrekking tot de inhoud van deze overeenkomst door de acceptatie van de opdrachtgever van deze overeenkomst door ondertekening van deze overeenkomst.

5.    Indien een oplevering van een werk deel uitmaakt van de opdracht, vervalt iedere aansprakelijkheid van Particulier Natuurbeheer Nederland ten aanzien van dit deel van de opdracht door accep­tatie van de opdrachtgever van het opgeleverde werk.

6.    Indien een levering van een goed of goederen deel uitmaakt van de opdracht, vervalt iedere aansprakelijkheid van Particulier Natuurbeheer Nederland ten aanzien van dit deel van de opdracht door acceptatie van de opdrachtgever van het geleverde goed.

7.    Iedere overige aansprakelijkheid van Particulier Natuurbeheer Nederland verjaart na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop Particulier Natuurbeheer Nederland haar werkzaamheden heeft voltooid.

 

Artikel 10. Klachten

1.    De opdrachtgever kan uitsluitend een beroep doen op het feit dat hetgeen is afgeleverd niet aan de opdracht beantwoordt, indien de opdrachtgever binnen dertig dagen na de aflevering Particulier Natuurbeheer Nederland middels een aangetekend schrijven daarvan kennis heeft gegeven.

 

2.    Klachten ten aanzien van facturen, uiterlijk waarneembare gebreken aan het geleverde en redelijkerwijs bij kennisneming van adviezen waarneembare onjuistheden of afwijkingen van de opdracht, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum, middels een aangetekend schrijven, bij Particulier Natuurbeheer Nederland te worden ingediend, bij gebreke waarvan elk beroep op deze tekortko­mingen en/of onjuistheden vervalt.

 

Artikel 11. Tussentijdse opschorting en beëindiging van de opdracht

1.    De opdrachtgever heeft het recht eenzijdig de opdracht, geheel of gedeeltelijk, op te schorten of te beëindigen door een gemotiveerde aanzegging per aangetekend schrijven. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van haar rechten uit dit artikel dan is deze opdrachtgever, naast een zodanig gedeelte van de prijs als met de stand van de werk­zaamheden overeenkomt, in alle gevallen per de datum van de opschorting of beëindi­ging tevens ver­schuldigd de gemaakte en nog te maken kosten alsmede de volledige schadevergoeding die verband houdt met de werkzaamheden en de beëindiging daarvan.

2.    Particulier Natuurbeheer Nederland heeft het recht de opdracht te beëindigen en vergoeding van de hierdoor te lijden schade te eisen van de opdrachtgever, in het geval de opdrachtgever toerekenbaar niet aan zijn verplichtingen voldoet, indien de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, indien de opdrachtgever overlijdt, of -in geval van een rechtspersoon- deze wordt ontbonden, of als het bedrijf van de opdrachtgever wordt geliquideerd.

 

Artikel 12. Bindende uitspraak bij geschillen

1.    In geval van geschillen zal, wanneer Particulier Natuurbeheer Nederland en de opdrachtgever dit beiden wensen, een bindende uitspraak worden gedaan door één of drie externe (niet behorende tot de organisatie van Particulier Natuurbeheer Nederland of de opdrachtgever) deskundige personen. Ingeval één deskundige wordt aangewezen geschiedt dit door beide partijen gezamenlijk. Indien partijen het niet eens kunnen worden over het benoemen van de deskundige, kan de kantonrechter worden verzocht om een deskundige te benoemen. Ingeval drie deskundigen worden aangewezen wijzen Particulier Natuurbeheer Nederland en de opdrachtgever elk een deskundige aan; de derde deskundige wordt door deze beide reeds aangewezen deskundigen aangewe­zen. Aan de deskundi­ge(n) zal tevens worden verzocht om te bepalen aan wie de kosten verbonden aan het tot stand brengen van deze bindende uitspraak ten laste komen.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en (buiten)gerechtelijke kosten

1.    Op alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende werkzaamheden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.    Indien Particulier Natuurbeheer Nederland respectievelijk de opdrachtgever in enigerlei verplichting tekort schiet, waardoor schade ontstaat in de zin van artikel 6:96 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan moet de partij die toerekenbaar tekortschiet in de zin van artikel 6:74 van het Burgerlijk Wetboek deze schade vergoeden.

3.    Terzake van de bepaling van de schade als bedoeld in artikel 13 lid 2, geldt ten aanzien van de kosten ter verkrij­ging van voldoening buiten rechte, dat deze worden vastgesteld overeenkomstig het incassotarief, zoals dat door de orde van advocaten is vastgesteld dan wel aanbevolen. Een en ander behoudens voor zover in gegeven geval krachtens artikel 57 lid 6 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de regels betreffende proceskosten van toepassing zijn.

 

Artikel 14. Citeertitel

Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als "Algemene Voorwaarden van Particulier Natuurbeheer Nederland BV", gedeponeerd d.d. 1 augustus 2011 onder nummer 52988570 bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem.

 
Over ons