Natuurontwikkeling & -beheer

Particulier natuurbeheer krijgt steeds meer kansen van de overheid. Maar bij het ontwikkelen en beheren van natuur komt heel wat kijken. Particulier Natuurbeheer Nederland kan u hierbij helpen. Wij stellen bijvoorbeeld een inrichtingsplan op, regelen de benodigde subsidieaanvraag en kunnen ook de uitvoering voor onze rekening nemen. Zo helpen we u om uw mogelijkheden voor het realiseren en beheren van natuur optimaal te benutten.

Particuliere natuur

Grondeigenaren kunnen meedoen aan de Subsidieregeling (Kwaliteitsimpuls) Natuur en Landschap, kortweg S(K)NL. Deze regeling is er voor zowel de inrichting als het beheer van natuur. Als u deelneemt aan de S(K)NL krijgt uw perceel de bestemming natuur. Dit leidt tot waardevermindering van de grond. Deze waardevermindering krijgt u belastingvrij uitbetaald.

Om mee te kunnen doen aan de S(K)NL dienen uw gronden opgenomen te zijn in het natuurbeheerplan van uw provincie. Mochten uw gronden opgenomen zijn in het natuurbeheerplan als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur dan kunt u een investeringssubsidie aanvragen. De provincie bepaalt in haar natuurbeheerplan welk natuurbeheertype er gerealiseerd moet worden op welke grond. U blijft wel gewoon eigenaar van de grond.

Naast een vergoeding voor de waardevermindering, krijgt u ook een vergoeding voor de gemaakte kosten voor de planvorming en de inrichting. Na de inrichting krijgt u jaarlijks een vergoeding voor het beheer.

Agrarisch natuurbeheer

De provincies hebben gebieden aangewezen waar boeren en andere grondgebruikers kunnen meedoen aan agrarisch natuurbeheer, de zogenaamde Subsidieregeling Natuur en Landschap agrarisch (SNL-a). Deelnemers krijgen jaarlijks een beheervergoeding. Er zijn verschillende beheertypen, zoals weidevogelbeheer, akkervogelbeheer, weide- en akkerranden en botanische weilanden.

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om landschapselementen opnieuw in te richten en te beheren. In het agrarisch gebied liggen immers vele landschapselementen zoals poelen, houtwallen, geriefhoutbosjes en knotbomen.

Ook voor advies over agrarisch natuurbeheer en deelname aan de SNL-a kunt u bij ons terecht.

Heeft u nog vragen of wilt u advies? Neem vrijblijvend contact met ons op.
 

 
Wat we doen